PROJEKTY

Cieľom projektu je vyriešiť modifikovanie biosyntézy lipidov (olejov) v semenách vybraných olejnatých druhov rastlín čelade kalupstovité (Brassicaceae – tu spadá aj Camelina sativa) s využitím génu z bršlenu krídlatého kódujúceho diacylglycerol-acetyltransferázu (DAcT) za získania olejov s modifikovanými fyzikálno-chemickými vlastnosťami (napr. zníženie viskozity a teploty tuhnutia), ktoré ich zvýhodňujú pre produkciu biologicky odbúrateľných mazív, emulgátorov, zmäkčovadiel, či biopalív.

Projekt má 3 hlavné ciele, ktoré budú riešitelia realizovať simultánne. Riešitelia nepredpokladajú priamy risk v dostupnosti biologického materiálu a všetky aplikované metodiky sú riešiteľmi rutinne aplikované pri prebiehajúcom výskume. Analýzy budú realizované riešiteľmi v závislosti od prístrojového vybavenia riešiteľských pracovísk a odborných expertíz riešiteľov.

1) Optimalizácia systému pre rutinnú kultiváciu a selekciu vybraných genotypov
2) Optimalizácia podmienok pre efektívnu transformáciu vybraných genotypov
3) Genetická modifikácia kvality, resp. kvantity lipidov v semenách vybraných
genotypov