PROJEKTY

Od polovice roka 2019 je sú členovia Združenia Energy 21 spolu s odborníkmi z Katedry biotechnológie a potravinárskej technológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave súčasťou výskumného tímu v projekte BiocatBioraf (APVV-18-0254). Hlavným cieľom projektu je príprava rekombinantných biokatalyzátorov na vedľajších/odpadových produktoch biorafinérií ako je napr. glycerol a ľahké výpalky. Práca bude zameraná na prípravu dvoch hlavných rekombinantných producentov – Escherichia coli a Pichia pastoris. Hlavnými produktmi vyvinutých postupov budú rekombinantné biokatalyzátory (buď v celobunkovej alebo enzýmovej forme) s vysokou pridanou hodnotou a potenciálom ich aplikácie v biorafinériách. V rámci projektu budú vypracované postupy na prípravu biokatalyzátorov zo skupiny sterylglykozidáz, peroxidáz, rastlinných lipoxygenáz a hydroperoxid lyáz, pričom okrem vysokej špecifickosti a aktivity biokatalyzátorov bude cieľom získať priemyselne aplikovateľné formy s prevádzkovou stabilitou. Na ich prípravu budú použité metódy enzýmového a génového inžinierstva, klonovanie syntetických génov, riadená evolúcia a ich fermentačná príprava v bioreaktoroch. Výsledkom riešenia projektu budú okrem spomínaných biokatalyzátorov aj postupy prípravy látok s vysokou pridanou hodnotou (napr. aldehydy a steroly), resp. budú aplikované na odstránenie existujúcich technologických problémov (odstránenie sterylglykozidových precipitátov) v biorafinériách.