PROJEKTY

Od polovice roka 2019 je sú členovia Združenia Energy 21 súčasťou výskumného tímu v projekte APVV-18-0255 (LIGNAR) spolu s výskumníkmi z VÚRUP, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Projekt je zameraný na skúmanie vedľajšieho produktu z výroby pokročilých biopalív z rastlinnej biomasy, kedy dochádza v procese parnej explózie (explozívnej defibrilizácii) k separácii lignínu. Lignín je heterogénny polymér, ktorý vzniká v procese biosyntézy rastlín radikálovou polymerizáciou p-kumaryl, koniferyl a sinapyl alkoholov. Lignín môže byť spaľovaný za účelom výroby elektrickej energie, spracovávaný na výrobu zmesi bioaromatických uhľovodíkov, resp. biofenolov alebo na vysokooktánovú zložku benzínu. Reakcie sú komplikované vzhľadom na vznikajúce sekundárne oligoméry a polyaromatické látky (uhlík), a preto je výhodné v technológii používať vodík, katalyzátory a vyššie tlaky. Najdôležitejšou časťou projektu preto bude výber a optimalizácia vhodných technologických podmienok a použitých katalyzátorov na báze širokopórových zeolitov a zmesných oxidov, ich testovanie na reálnom ligníne z komerčnej výroby bioetanolu z fytomasy a odskúšanie vlastností pripravených produktov. V záverečnom hodnotení budú pripravené podklady pre technológiu.

Priebeh projektu je možné rozdeliť na viacero fáz:

1. Kompletizácia a overenie funkčnosti testovacích aparatúr a analýza vstupného lignínu z technologického procesu tlakovej defibrilácie fytomasy z procesu výroby bioetanolu.

2. Syntéza katalyzátorov typu hydrotalcitov, syntéza molekulových sít typu SBA-15 a MCM-41 a hodnotenie ich štruktúrnych vlastností.

4. Depolymerizácia lignínu z fytomasy a jeho upgrading pomocou pripravených katalyzátorov.

5. Vývoj a aplikácia metodík analýzy vstupného lignínu a produktov jeho premeny na bioaromáty a analyzovanie pripravených bioaromátov a biozložiek a realizácia emisno-výkonových skúšok na motore.

V priebehu realizácie projektu bude prebiehať publikačná a rešeršná činnosť ako aj prepojenie výsledkov projektu na prax. Ukončenie projektu bude na konci júna 2022.