MÉDIÁ

Napriek nepriaznivým prognózam hektárových výnosov dvoch jarných genotypov ľaničníka siateho (Camelina sativa) sa v auguste 2018 podarilo získať dostatočnú úrodu pre potreby projektu aplikovaného výskumu. Úroda v množstve približne 0,5 t prečistených semien ľaničníka siateho, konkrétne varianty Smilowska, bola prevezená z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra NPPC - Vígľaš Pstruša do priestorov Združenia Energy 21. Tu sa v priebehu septembra a októbra 2018 začne lisovať na lisovacom komplete Farmer 10 1FM ľaničníkový olej, surovina pre výrobu biozložiek do palív s vysokou úsporou emisií skleníkových plynov. Cieľom pracovníkov Združenia Energy 21 je vyvinúť správnu technológiu a postup spracovania semena ľaničníka pre dosiahnutie maximálnych výťažkov a kvality oleja. Očakávaný obsah oleja v semene je vyše 40% na sušinu.