MÉDIÁ

Hlavným cieľom projektu je vyvinúť ziskový a ekonomicky efektívny spôsob výroby ľaničníkového oleja (suroviny) pre výrobu bio zložiek do palív s vysokou úsporou emisií skleníkových plynov, čo zahŕňa vyvinutie správnej pestovateľskej technológie, zvládnutie výroby semena až po jeho spracovanie a zároveň syntézu kvartérnych zmesných oxidov na odskúšanie procesu transesterifikácie a parciálnej hydrogenácie tohto oleja, až po laboratórne odskúšanie krakovania a hydrodeoxygenácie oleja na syntetickú naftu a letecké palivo s určením emisného profilu týchto palív.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potreba vyvinúť správnu pestovateľskú technológiu tohto netradičného druhu o odporučiť túto technológiu pre pestovateľskú prax. Predpokladmi pre rozšírenie ľaničníka siateho bude tak efektívne zvládnutie výroby semena až po jeho spracovanie, aby jeho produkcia bola atraktívna pre všetky produkčné stupne od prvovýroby až po spracovanie.