MÉDIÁ

V polovici roku 2018 spoločnosť Združenie Energy 21 získala z nadnárodnej genetickej banky nové genotypy ľaničníka siateho (Camelina sativa), technickej plodiny s vysokým obsahom oleja potenciálne vhodného na výrobu biopalív. V rámci riešenia projektu aplikovaného výskumu boli tieto osivá jarných aj jesenných/ozimných variantov ľaničníka siateho poskytnuté partnerskej organizácii, Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru NPPC - Vígľaš Pstruša, na sejbu a hodnotenie ich agronomických znakov v závislosti od rôznych variant hnojenia.

Jesenné odrody ľaničníka siateho sú podľa údajov dostupných v literatúre vhodné aj na pestovanie v zimných mesiacoch. Primárnym cieľom bude v nasledujúcom období vysiať jesenné varianty a zabezpečiť tak dostatočné množstvo semien na sejbu a výskum v nadchádzajúcich rokoch. Úlohou spolupráce s NPPC je vyhodnotiť agronomickú adaptabilitu ľaničníka na lokálne podmienky, podmienky možnej rotácie s obilninami a identifikovanie vysoko-výnosných genotypov C. sativa.