MÉDIÁ

V rámci riešenia projektu CamelGreen Združenie Energy 21 v roku 2019 participovalo na dvoch etapách projektu a to:

  1.  Skúšky lisovania semien ľaničníka siateho, stanovovanie obsahu mastných kyselín v oleji a vlastností výliskov (trvanie etapy: 01.10.2017-30.03.2021) a
  2.  Syntéza, interpretácia a propagácia dosiahnutých výsledkov z hľadiska aplikovateľnosti výsledkov výskumu a postupov riešenia v praxi (trvanie etapy: 01.01.2018-30.6.2021).

Zisťovanie množstva a kvality oleja bolo primárne zamerané na českú odrodu ľaničníka Zuzana a na poľskú odrodu ľaničníka Smilowska. Lisovanie ľaničníkových semien za studena bolo realizované po zbere úrody v skorej jeseni 2019 a olej, výlisky aj ľaničníkové semená boli podrobené laboratórnej analýze za účelom stanovenia ich kvalitatívnych parametrov (nečistoty semena, olejnatosť semien, vlhkosť semien, olejnatosť výliskov, číslo kyslosti, obsah prvkov - P, Ca, Mg, K, Na, S). Získaný olej sa distribuoval partnerom projektu, kde sa zisťoval profil FFA.

V roku 2019 boli nad rámec projektu v Združení Energy 21 realizované testy na optimalizáciu nastavenia lisovacieho kompletu. Toto testovanie bolo robené v spolupráci so študentmi SOŠ Nováky, ktorí budú zistené výsledky prezentovať na súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti na jar 2020.

V r. 2020 bude riešenie projektu CamelGreen prebiehať v súlade s vopred dohodnutým harmonogramom prác.