MÉDIÁ

Riešitelia projektov APVV-16-0051 NOFOILAPVV-16-0097 CamelGreen publikovali najnovšie poznatky o kultivácii nepotravinárskej plodiny Camelina sativa (ľaničník siaty) v prestížnom vedeckom časopise Industrial Crops and Products. V článku sa dozviete detailné informácie o možnosti udržateľnej konvenčnej a dočasnej intenzifikácie pestovania ľaničníka ako potenciálnej suroviny na výrobu biopalív na Slovensku. Hlavným cieľom práce je poskytnúť dáta o emisiách skleníkových plynov spojených s kultiváciou tejto zabudnutej plodiny. Článok je k dispozícii na: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112634

V rámci riešenia projektu CamelGreen Združenie Energy 21 v roku 2019 participovalo na dvoch etapách projektu a to:

  1.  Skúšky lisovania semien ľaničníka siateho, stanovovanie obsahu mastných kyselín v oleji a vlastností výliskov (trvanie etapy: 01.10.2017-30.03.2021) a
  2.  Syntéza, interpretácia a propagácia dosiahnutých výsledkov z hľadiska aplikovateľnosti výsledkov výskumu a postupov riešenia v praxi (trvanie etapy: 01.01.2018-30.6.2021).

Spoločnosť ENVIRAL a.s., člen Združenia Energy 21, sa zapojila spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín do medzinárodného výskumného projektu financovaného z BBI-JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking). Projekt „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív", ktorý bude prebiehať 42 mesiacov, odštartoval 1. júna 2018 na úvodnom „Kick-off“ Meetingu v Ríme pod skratkou EXCornsEED.

V rámci prvého pracovného balíka prebieha v spoločnosti ENVIRAL, a.s.

V polovici roku 2018 spoločnosť Združenie Energy 21 získala z nadnárodnej genetickej banky nové genotypy ľaničníka siateho (Camelina sativa), technickej plodiny s vysokým obsahom oleja potenciálne vhodného na výrobu biopalív. V rámci riešenia projektu aplikovaného výskumu boli tieto osivá jarných aj jesenných/ozimných variantov ľaničníka siateho poskytnuté partnerskej organizácii, Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru NPPC - Vígľaš Pstruša, na sejbu a hodnotenie ich agronomických znakov v závislosti od rôznych variant hnojenia.

Jesenné odrody ľaničníka siateho sú podľa údajov dostupných v literatúre vhodné aj na pestovanie v zimných mesiacoch. Primárnym cieľom bude v nasledujúcom období vysiať jesenné varianty a zabezpečiť tak dostatočné množstvo semien na sejbu a výskum v nadchádzajúcich rokoch. Úlohou spolupráce s NPPC je vyhodnotiť agronomickú adaptabilitu ľaničníka na lokálne podmienky, podmienky možnej rotácie s obilninami a identifikovanie vysoko-výnosných genotypov C. sativa.

Napriek nepriaznivým prognózam hektárových výnosov dvoch jarných genotypov ľaničníka siateho (Camelina sativa) sa v auguste 2018 podarilo získať dostatočnú úrodu pre potreby projektu aplikovaného výskumu. Úroda v množstve približne 0,5 t prečistených semien ľaničníka siateho, konkrétne varianty Smilowska, bola prevezená z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra NPPC - Vígľaš Pstruša do priestorov Združenia Energy 21. Tu sa v priebehu septembra a októbra 2018 začne lisovať na lisovacom komplete Farmer 10 1FM ľaničníkový olej, surovina pre výrobu biozložiek do palív s vysokou úsporou emisií skleníkových plynov. Cieľom pracovníkov Združenia Energy 21 je vyvinúť správnu technológiu a postup spracovania semena ľaničníka pre dosiahnutie maximálnych výťažkov a kvality oleja. Očakávaný obsah oleja v semene je vyše 40% na sušinu.

Hlavným cieľom projektu je vyvinúť ziskový a ekonomicky efektívny spôsob výroby ľaničníkového oleja (suroviny) pre výrobu bio zložiek do palív s vysokou úsporou emisií skleníkových plynov, čo zahŕňa vyvinutie správnej pestovateľskej technológie, zvládnutie výroby semena až po jeho spracovanie a zároveň syntézu kvartérnych zmesných oxidov na odskúšanie procesu transesterifikácie a parciálnej hydrogenácie tohto oleja, až po laboratórne odskúšanie krakovania a hydrodeoxygenácie oleja na syntetickú naftu a letecké palivo s určením emisného profilu týchto palív.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potreba vyvinúť správnu pestovateľskú technológiu tohto netradičného druhu o odporučiť túto technológiu pre pestovateľskú prax. Predpokladmi pre rozšírenie ľaničníka siateho bude tak efektívne zvládnutie výroby semena až po jeho spracovanie, aby jeho produkcia bola atraktívna pre všetky produkčné stupne od prvovýroby až po spracovanie.